söndag 2 mars 2014

"Guds rättfärdighet, som kommer av Jesu Kristi tro, till alla och över alla dem, som tro." (Rom. 3:22)

Av dessa ord gives oss svar på en viktig fråga. Då nådesökande själar hört mycket om Guds saliggörande rättfärdighet, hava de vanligen ännu en angelägen fråga på sina hjärtan — den nämligen: Huru, när och varigenom blir jag ock delaktig av denna Guds rättfärdighet? Hela världen är återlöst, men icke bliva därför alla människor saliga; huru skall jag veta, att jag är delaktig av Guds rättfärdighet?

Här ser du nu svaret och blott samma gamla svar, som hela Skriften innehåller. Här står: Guds rättfärdighet kommer av Jesu Kristi tro. Det är en viss tro på Jesus Kristus, som därför kallas Jesu Kristi tro. Och Guds rättfärdighet, säger aposteln, "kommer till alla och över alla dem, som tro". Detta är Guds svar. Du må tycka eller känna det, huru du kan i ditt hjärta, Gud säger likväl överallt i Skriften: "den där tror" — "genom tron" — "av tron" — "tro på Herren Jesus" o.s.v.

Men då blir ännu en annan fråga viktig, nämligen: Vad är tron? Vad menas med Jesu Kristi tro?

Aldrig får du säkrare svar på den frågan, aldrig någon säkrare beskrivning på den saliggörande tron, än när du giver akt på de ställen i bibeln, där Kristus själv erkänner någon människas tro såsom saliggörande. På alla de ställen där Jesus säger: "din tro har frälst dig", eller dylikt, där får du se, vad den saliggörande tron är, när du ger akt på, huru de människor  voro beskaffade, vilka fingo detta vittnesbörd. Och du skall finna hos alla sådana alltid ett och detsamma, att det var någon syndare, som, med allt vad han försökt efter lagen, icke kunnat bliva rättfärdig och finna frid, utan tvärtom blivit allt mer olycklig och rådlös, men nu fått höra evangelium om Kristus och därför kom till Honom och sökte oförskylld nåd.

Lagens och profeternas vittnesbörd om Kristus voro för folket bekanta, sedan kom ock Johannes Döparen och pekade på Guds Lamm, omsider framträdde Kristus och hans apostlar med evangelii predikan; men allt detta aktades för ett intet av alla dem, som hade tröst i sin egen rättfärdighet. Endast utblottade och rådlösa syndare drogos av den ljuvliga lukten till Kristus; och nu gick det, såsom Johannes säger: "Alla dem, som anammade Honom, gav Han makt att bliva Guds barn, dem som tro på hans namn;" och dessa blevo nu genom sådan tro nya människor, helt förvandlade till hjärta, håg, sinne och alla krafter, "födda av Gud", så att de hela livet igenom hängde vid Kristus och voro hans efterföljare. Sådant ser du i hela Skriften.

Därav vet du, vad den saliggörande tron är, nämligen icke någon blott kunskap om Gud, Kristus och evangelium, icke att du blott håller det för sant och talar därom; utan att du med egen syndanöd och nedslagen över alla dina bättringsförsök, din dåliga ånger, bön, gudsfruktan m. m. har blivit intagen av evangelium om Kristus och Guds rättfärdighet i Honom, så att du icke kan bärga dig den förutan, utan nu har ett sådant hjärta, att du hungrar och törstar efter denna nåd; att då du kan riktigt tro och tillägna dig densamma, du får en hjärtlig tröst, glädje, kärlek och lust till Guds lag, en förtrolig barnaskapsande, som nu ropar: Abba, käre Fader; att då du icke kan riktigt tro dig äga Guds nåd, du åter är nedslagen, samt hungrar och törstar efter den densamma. Si, med ett sådant inre är du en helt annan människa än alla otrogna. Sådan är den saliggörande tron.

Och fastän du nu har lust till Guds lag, och all synd är dig en plåga, så att du gärna ville i allt vara helig, kan det dock gå dig därmed mycket olika, så att du stundom skriar av ångest i din ande och är färdig att förtvivla, stundom känner dig helt kall och död. Men med all denna växling är du dock alltid i Kristus rättfärdig med själva Guds rättfärdighet, blott genom nämnda tro på Kristus. Vår rättfärdighet i Honom kallas därför här en rättfärdighet av Jesu Kristi tro; och i kap. 4:11, trons rättfärdighet. Den kallas aldrig någon annan nådegåvas rättfärdighet, t.ex. bättringens rättfärdighet, ödmjukhetens rättfärdighet, kärlekens rättfärdighet; nej, utan endast "trons rättfärdighet". Därmed är tillkännagivet, att rättfärdigheten icke består i några Andens frukter, utan är Guds Sons egen rättfärdighet, vilken vi endast genom tron anamma. Den består således icke heller i själva tron, men emedan vi genom tron emottaga den, kallas den ock "trons rättfärdighet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar