onsdag 4 juni 2014

"Igenom mycken bedrövelse måste vi ingå i Guds rike." (Apg. 14:22)

Detta är den väg, på vilken alla Guds barn fått gå genom detta livet. Och med mer ålder och nåd, mer tro och gåvor hava alltid svårare försökelser varit förenade.

Här tillåter Herren, att satan får sålla hans trogna såsom vete, så att en David, en Petrus falla i grövsta synder. Där tillstäder Han onda människor, olyckor och långvariga anfäktningar förstöra en kristens hela timliga välfärd, såsom det hände Job. Här ger Han sin vän Abraham befallning att offra underbarnet, löftets son, Isak, som var fadershjärtats dyrbaraste glädje och förundran. Där får Israels älsklingsson, Josef, med alla sina förhoppningar och uppenbarelser bortsäljas och bortföras såsom slav till ett främmande land. Här låter Herren en Paulus flera gånger bedja om förlossning från djävulen och få avslag. Där låter Han en Johannes, "Brudgummens vän", "den störste, som var född av kvinna", näst Guds Son, sitta såsom alldeles övergiven i Herodes fängelse och sist likasom på lek föraktligt dödas utan att ens såsom andra martyrer inför en hop åskådare med sin tro och frimodighet få prisa Guds kraft — nej, det heter blott: "Giv mig Johannes´ huvud på ett fat."

Här måste man bekänna, att det fordrades tro utan att se. Att Johannes var en Guds ögonsten, en hans hjärtas älskling och hans Sons närmaste vän på jorden, med en synnerlig kärlek av Gud omfattad, det kunde man nu icke se, nu var Guds kärlek sannerligen djupt förborgad. Men på detta sätt plägar Gud handla med dem, Han allramest älskar, mest begåvat och mest vill förherrliga. Mot dem ställer Han sig så, som om Han icke alls ville veta av dem, låter allehanda nöd och sorg övergå dem, deras egna synder och skröpligheter förskräcka dem, världen och djävulen anfäkta dem. Och när de fly till Gud, sin enda tröst och hjälpare, låtsar Han på lång tid icke höra dem, utan det onda blir blott värre och värre.

Då kvida de kära Gudsbarnen med ängslan och mena sig vara av Gud för sina synders skull med rätta och för alltid övergivna. Då höres mannen efter Guds hjärta bittert klaga: "Jag är bortdriven ifrån Herrens ansikte!" Då jämrar sig Jeremias. "Herren har vänt sin hand emot mig och bevevat mig uti galla och möda; Han har inmurat mig, så att jag icke kan utkomma; Han har igenmurat min väg med huggen sten och igentäppt mina stigar — och om jag än ropade och både, så stoppar Han till öronen för min bön." Och Daniel, som hade genom en ängel från Gud fått det vittnesbördet: "Du är behaglig och täck", då han i sex dagar och sex nätter hade varit i lejonkulan, och Herren äntligen tillsänder honom mat, utbrister han i förundran, att Gud icke hade förgätit honom; ty han utropar: "Herre Gud, du tänker ju ännu på mig!" —

Men vilka exempel behöva vi mer! Föregångaren i allt, Guds ende älsklige Son, ropar ju i sin djupaste nöd: "Min Gud, min Gud, vi har du övergivit mig? Jag ryter, men min hjälp är fjärran." När alla Guds heliga sålunda kvidit och dock därunder varit i allrahögsta nåd hos Herren, skulle icke även vi bereda oss på samma väg? Den, vilkens tro icke prövas och anfäktas, har sannerligen ingen levande tro. "Ären I utan aga, så ären I oäkta och icke barn." Åtminstone skall varje sann kristen anfäktas av sina egna synder, så att han skall hava möda att kunna tro Guds nåd. Sedan skall ock djävul och värld anfäkta honom på alla sidor, så att han icke skall hava mycken ro på jorden.

Såsom Pretorius nog starkt säger: "Var och en kristen måste först hava en djävul, sedan en Judas, därpå en Kajfas och Pilatus, och låta sig allt intill blods väl hudflängas; när den ena vänder igen, måste två andra taga vid, och då de upphöra, måste fyra infinna sig, den ena värre än den andra, och så framgent tills lidandet är fullkomnat. Ju heligare kristen, desto större martyr. En from kristen måste smaka allt, vad bittert är i världen, och ofta icke hava en enda tröstare."

Och orsaken till denna underliga regering är, att Herren Gud icke funnit bättre medel att döda vår gamle Adam. För att kväva det adamitiska sinnet hos oss, vilket alltid vill se, begripa, hålla räkning med Herren och döma över hans domar — för att sålunda verka och öva uti oss, vad som egentligen heter tro — har Herren lämnat kvar hos oss på jorden allt det onda, som härflutit av Adams fall, hela den syndaflod, allt det inre fördärv, samt den skara av onda andar och deras inverkan på våra sinnen, jämte det mörker och kval, som härifrån härleda sig och plåga ett hjärta, vilket ville vara heligt och rent, andligt och himmelskt.

Då nu härtill kommer, att en väckt själs hjärta är det ömtåligaste och klenmodigaste ting på jorden, såsom ett öppet sår, i vilket ett sandkorn och en väderfläkt förorsaka smärta, så kan man lätt föreställa sig, huru en kristens liv måste vara uppfyllt av bittra känslor, bekymmer och anfäktningar, vilka såsom tjocka och svarta moln omgiva de trognas själar.

Korset vill jag aldrig svika,
det som Jesus själv mej sänt.
Skulle vi av honom lära
utan att hans smälek bära?
Kan bli för evigt rika
om vi ej hans bekänt?
Korset vill jag aldrig svika,
det som Jesus själv mej sänt.

Sveder öknen många gånger,
nalkas ändå löftets land.
Tornar hoten upp sej höga,
väger de ändå så föga
mot att sjunga jubelsånger
hemma vid Guds högra hand.
Sveder öknen många gånger,
nalkas ändå löftets land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar