torsdag 30 maj 2013

"Håll er inte efter denna världen." (Rom. 12:2)

Grundtextens uttryck för "denna världen" betyder egentligen "denna tiden", nämligen hela jordelivets tid, såsom motsats till den tillkommande  världen. Men då tiden eller tidsandan beror af och består uti menniskowerldens anda och wäsende, så menas här också just den werlden, nemligen den stora rådande massan af menniskor och deras fåfängliga och onda wäsende — den massan, som lefwer fram efter den fallna naturen och efter "den anden, som regerar i otrons barn", "i denna werldens mörker", hwilken mäktiga onda ande derföre kallas "denna werldens förste".

Denna werlden är derföre alltid ond, stridande emot Gud, förförisk och farlig; hwarföre apostelen (Gal. 1) också kallar henne: "denna närwarande onda werld". Denna werld kunna wi således icke följa eller "hålla oss efter", om wi wilja offra oss åt Gud och göra hans wilja. Den, som will wara en sann christen och efterfölja sin Herre genom lifwet, måste alldeles taga afsked från det wanliga werldswäsendet, måste, i sättet att tänka, tala och lefwa här på jorden, beträda en helt ny wäg. Sådant menar här apostelen, då han förmanar: "Hållen eder icke efter denna werlden."

Men skola wi följa denna förmaning, då fordras att "utgifwa sig sjelf till ett offer"; ty då skall det ofta blifwa öfwermåttan bittert att ställa sig så ensam och besynnerlig, att man får hela werlden emot sig, fader, moder, maka, syskon och många wälmenande eller ansedda menniskor. Låt då icke nedslå eller förwilla dig. Herren Christus och alla hans efterföljare hafwa gått denna wäg före dig, ja, många tusenden hafwa derföre blifwit martyrer, emedan de icke kunde hålla sig efter denna werlden. Du bör derföre tänka så: Fastän jag ser mina grannar och gamla wänner, ja, mina närmaste gå en helt annan wäg, och de hafwa hela werldens aktning och wänskap, så will jag dock hellre följa Christus och hans wänner. Jag har då ett wida herrligare sällskap, än det jag öfwergifwer; jag har Gud och de goda änglarna med mig, ja, alla helgon ifrån werldens begynnelse. Gud hjelpe mig blott att blifwa trofast intill ändan!

Äfwenså, när du ser många, som berömma sig af att wara christna, kunna på samma gång stå i förtroligt förhållande till Christi fiender, kanske med dem deltaga i många onyttiga ting, t. ex. i tidsfördrif på sabbaten, eller du ser dem annars af den dyra nådetiden bortslösa många timmar med fåfängligt tal eller fåfänglig läsning, så bör du, som will werkligen följa Christus, eftersinna, om ock Han och hans lärjungar gjorde något sådant, och då hellre följa dessa heligas exempel. När du ser många, som wilja wara christna, alltid kunna tiga om Christus och om de oomwändas själafara, bör du eftersinna, om det är enligt med kärleken och med Christi exempel, och sedan blott deruti hafwa ditt rättesnöre. Sålunda skall du lära att både i större och mindre ting "icke hålla dig efter denna werlden".

Men märk noga, att detta gäller endast om sådana ting, som innebära någon synd, som strida emot Guds uppenbara ord, eller emot kärlekslagen. Uti alla andra ting åter skola wi wara såsom andra menniskor, behålla ett naturligt sätt och icke göra oss besynnerliga genom något påtaget och efterapadt wäsende, eller gagnlösa egenheter. Högmodsanden frestar stundom äfwen fromma själar att göra såsom de skrymtare, påtaga sig något eget utseende, någon utmärkande besynnerlighet i sättet att wara. Sådant kunde wisst också kallas att icke "hålla sig efter denna werlden", men icke är det, hwad apostelen här menar. Sådant är twärtom en skadlig dårskap, som blott "gifwer lastaren rum". Herren Christus war, äfwen i sättet att wara, "lika som en annan menniska och i åthäfwor funnen som en menniska", synden undantagen. Har du ett sundt christligt sinne, så skall du äfwen häruti wara hans efterföljare; du skall alltid eftersinna, hwad som tjenar till nästans nytta; ty detta är det stora rättesnöret för allt wårt yttre lefwerne.

Men genom tron och bekännelsen, genom nitet för Herrens ära och själars wäl, ja, genom waksamhet öfwer dig sjelf, skall du dock alltid blifwa besynnerlig för werlden. Det må då icke bekymra dig. Såsom främlingar och pilgrimer på jorden, sträfwande hän till wårt rätta fädernesland, det himmelska, skola wi ju alltid synas såsom dårar för werlden, hwilken twärtom har på jorden sitt hem och sitt allt. Men det är just i dessa wäsendtliga stycken, hwilka röra Guds sak, wårt eget och andras ewiga wäl, wi skola icke hålla oss efter denna werlden. Detta är, hwad apostelen här lägger oss på hjertat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar