fredag 2 mars 2018

"Guds rättfärdighet, som kommer av Jesu Kristi tro, till alla och över alla dem som tror." (Rom. 3:22)

Av dessa ord ges oss svar på en viktig fråga. Då nådesökande själar hört mycket om Guds saliggörande rättfärdighet, har de vanligen ännu en angelägen fråga på sina hjärtan — den nämligen: Hur, när och genom vad blir också jag delaktig av denna Guds rättfärdighet? Hela världen är återlöst, men inte blir därför alla människor saliga; hur ska jag veta att jag är delaktig av Guds rättfärdighet?

Här ser du nu svaret och bara samma gamla svar, som hela Skriften innehåller. Här står: Guds rättfärdighet kommer av Jesu Kristi tro. Det är en viss tro på Jesus Kristus, som därför kallas Jesu Kristi tro. Och Guds rättfärdighet, säger aposteln, "kommer till alla och över alla dem, som tror". Detta är Guds svar. Du må tycka eller känna det hur du kan i ditt hjärta, Gud säger likväl överallt i Skriften: "den som tror" — "genom tron" — "av tron" — "tro på Herren Jesus" o.s.v.

Men då blir ännu en annan fråga viktig, nämligen: Vad är tron? Vad menas med Jesu Kristi tro?

Aldrig får du säkrare svar på den frågan, aldrig någon säkrare beskrivning på den saliggörande tron, än när du ger akt på de ställen i bibeln, där Kristus själv erkänner någon människas tro såsom saliggörande. På alla de ställen där Jesus säger: "din tro har frälst dej", eller dylikt, där får du se vad den saliggörande tron är, när du ger akt på hur de människor  var beskaffade som fick detta vittnesbörd. Och du ska finna hos alla sådana alltid ett och detsamma, att det var någon syndare som, med allt vad han försökt efter lagen, inte kunnat bliva rättfärdig och finna frid, utan tvärtom blivit allt mer olycklig och rådlös, men nu fått höra evangelium om Kristus och därför kom till Honom och sökte oförskylld nåd.

Lagens och profeternas vittnesbörd om Kristus var för folket bekanta, sedan kom också Johannes Döparen och pekade på Guds Lamm, omsider framträdde Kristus och hans apostlar med evangelii predikan; men allt detta aktades för ett intet av alla dem som hade tröst i sin egen rättfärdighet. Endast utblottade och rådlösa syndare drogs av den ljuvliga lukten till Kristus; och nu gick det så som Johannes säger: "Alla dem som anammade honom gav han makt att bliva Guds barn, dem som tror på hans namn;" och dessa blev nu genom sådan tro nya människor, helt förvandlade till hjärta, håg, sinne och alla krafter, "födda av Gud", så att de hela livet igenom hängde vid Kristus och var hans efterföljare. Sådant ser du i hela Skriften.

Av detta vet du vad den saliggörande tron är, nämligen inte bara någon kunskap om Gud, Kristus och evangelium, inte att du bara håller det för sant och talar om det; utan att du med egen syndanöd och nedslagen över alla dina bättringsförsök, din dåliga ånger, bön, gudsfruktan m. m. har blivit intagen av evangelium om Kristus och Guds rättfärdighet i honom, så att du inte kan bärga dej den förutan, utan nu har ett sådant hjärta att du hungrar och törstar efter denna nåd; att då du kan riktigt tro och tillägna dej den, du får en hjärtlig tröst, glädje, kärlek och lust till Guds lag, en förtrolig barnaskapsande, som nu ropar: Abba, käre Fader; att då du inte kan riktigt tro dej äga Guds nåd, du åter är nedslagen, samt hungrar och törstar efter den densamma. Se, med ett sådant inre är du en helt annan människa än alla otrogna. Sådan är den saliggörande tron.

Och fastän du nu har lust till Guds lag, och all synd är dej en plåga, så att du gärna ville i allt vara helig, kan det ändå gå dej mycket olika med det, så att du stundom skriar av ångest i din ande och är färdig att förtvivla, stundom känner dej helt kall och död. Men med all denna växling är du dock alltid i Kristus rättfärdig med själva Guds rättfärdighet, bara genom nämnda tro på Kristus. Vår rättfärdighet i honom kallas därför här en rättfärdighet av Jesu Kristi tro; och i kap. 4:11, trons rättfärdighet. Den kallas aldrig någon annan nådegåvas rättfärdighet, t.ex. bättringens rättfärdighet, ödmjukhetens rättfärdighet, kärlekens rättfärdighet; nej, utan endast "trons rättfärdighet". Därmed är tillkännagivet, att rättfärdigheten inte består i några Andens frukter, utan är Guds Sons egen rättfärdighet, som vi endast genom tron tar emot. Den består alltså inte heller i själva tron, men eftersom vi genom tron tar emot den kallas den också "trons rättfärdighet".

En gåva är rättfärdighet
från Gud på domens tron,
av nåd vi får den helighet
som tillhör Faderns Son.
Men ej för Herrens egna blott
är denna gåva stor,
den är ock hedningarnas lott,
ja, vars och ens, som tror.

Så skall fullbordas löftet stort.
Från tro till tro skall gå
din tro på undret Gud har gjort
och sin fullkomning nå.
Ty Guds rättfärdige av tro
skall ständigt växa till
i tro, och tron skall stilla gro
och ge den skörd Gud vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar