söndag 10 april 2016

"Inte så att jag allaredan har fattat det eller allaredan är fullkommen." (Fil. 3:12)

Doktor Svebilius säger: "Lagen är av naturen någorlunda känd, men evangelium är en hemlighet som är förborgad för allt förnuft." Doktor Luther säger: "Evangelium är de kristnas allrasvåraste konst och högsta visdom, vari de i alla sina livsdagar förblir skolpiltar; men", tillägger han vidare, "likväl har det den leda plågan, att ingenting tyckes vara lättare och snarare utlärt än detta; så att så snart en har något hört eller läst därom, strax menar han sej vara mästare och doktor däri och vill nu höra något annat, något nytt".

Sådana inbillade fullärda borde känna igen sej av, att de inte ofta tänker på evangelium, hur de mer och mer ska lära känna Gud och den han har sänt, lära känna försoningens stora hemligheter; att de inte söker efter att få höra eller läsa om det, inte ber Gud om Andens ljus till det, utan tvärtom, när något rätt evangeliskt förekommer, med en viss otålighet vänta på dess slut för att få något annat. Sådana brukar också  tänka och säga: Nog vet jag vad jag ska tro, nog vet jag om Guds nåd, den är en gång för alla given, med den saken är allt väl; men se, vad vi ska göra och vara, det räcker till att tänka på, det felar alltid, låt oss höra något om det o.s.v.

Och så kommer de just därför aldrig till det rätta görandet, den rätta lusten och kraften, eftersom de aldrig lär känna vad som först och förnämligast fattas dem, nämligen själva livet, den rätta bättringen och den rätta tron. De känner inte hur helt förlorat det är med oss och vårt görande, de har aldrig rätt förtvivlat på sej själva; inte heller har de erfarit vad tron vill säga eller vad tron och nåden verkar, för då skulle de inte säga att de har nog av det slaget. Då skulle de hellre tänka som ordet och erfarenheten lär, att bara jag kände Gud  och hans nåd, nog skulle sedan följa lust och kraft till det goda.

Såsom Johannes säger: "Den som inte älskar känner inte Gud; ty Gud är kärleken." Kände de Gud, vill han säga, nog skulle de älska, ja, bli brinnande i kärlek och gudaktighet; ty Gud är en sådan stor och brinnande kärlek, att ingen kan känna honom, utan att av honom bli upptänd till kärlek. Och kärleken är modern till alla goda gärningar, kärleken är lagens fullbordan.

I korthet: de som tycker sej ha fattat evangelium tillräckligt, de har inte ännu lärt de första bokstäverna. Såsom aposteln säger: "Om någon låter sej tycka att han vet något, han vet ännu inte hur han bör veta."

Detta är isynnerhet tillämpligt på evangelii kunskap. Evangelium innehåller sådana saker, att den som ser vad det innehåller inte förmår tro det. Den som har lätt för att tro det ser visst inte vad det innehåller. Väl tycker han sej se vad det innehåller, det tycker han så bestämt att han ville svärja tusende eder på det; men hans hela väsen förnekar det.

Luther säger så sant, att den som kunde rätteligen både fatta och tro, vad evangelium innehåller, "han kunde inte mer leva här på jorden, utan skulle av övermåttan stor glädje dö". Sannerligen, inte skulle man vara så kall och stel och oandlig som dessa utlärda och mätta andar är; inte skulle det vara så svårt att följa Kristus, att älska, tjäna och bekänna Kristus, att lida och försaka m. m., om man rätteligen trodde vad evangelium innehåller.

Men se här en huvudorsak varför många som alltid lärs dock aldrig kommer till sanningens kunskap. Jesus sade: "Ingen känner Sonen utom Fadern; och ingen känner heller Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." När inte Sonen vill uppenbara det för en människa, så är allt förgäves för henne.

Näst förut hade Kristus sagt för vilka han inte ville uppenbara det — du har dolt detta för de visa och förnumstiga, d.ä. sådana, som inte är i egna ögon fåkunnniga, utan menar att de bara genom studerande ska kunna inhämta evangelium. Många läser och hör evangelium på samma sätt som en världslig vetenskap, utan att där böja sej för Gud; men för sådana har Han behagat dölja det. Ja, Fader, så har varit ditt behag.

Paulus var väl en mästare till att tydligt och rikt förklara och utlägga evangelium; men inte ansåg han det vara nog för folket att de bara hörde hans predikningar och läste hans epistlar, utan han ansåg allting ännu bero så alldeles på Guds "uppenbarande", Guds meddelande av visdomens och uppenbarelsens Ande, att han ideligen anropade Gud därom för sina församlingar.

Då det nu finns människor, som aldrig behöver bedja så och böja sej för Gud, inte heller med flit och angelägenhet söker i Guds ord efter evangelii kunskap, utan vet allt nog förut, då likväl de största helgon och troshjältar, oaktat allt sitt studerande och bedjande, bekänt att de inte ännu fullkomligt fattat det, utan ännu for fast därefter — hur hänger allt detta tillsammans? Är det på annat sätt, än att dessa utlärda, som förstår  allt nog, är av djävulen förtjusta, blinda och döda och behövde nu först lära de första bokstäverna? Måtte de i tid besinna detta!

Vår Herres Jesu Kristi Gud

och härlighetens Fader,
vi ber dej: hör vårt böneljud  
om trons och nådens grader,
om Andens uppenbarelse,
om visdom, kunskap, helgelse,
om dina goda gåvor.

Förståndets öga öppna helt,

ge svaga tron din styrka,
gör hoppet fast men inte stelt,
med kärlek fyll din kyrka.
Vår grund till salighet du lagt,
så ske med oss som du har sagt,
dej vare evig ära!

Förbarma dej, o Jesus Krist,

oss alla helt förvandla!
Fyll med din nåd vår stora brist,
lär oss i tro att handla. 
Låt nådelönen, sen vi här
en ringa timme haft besvär, 
sist härligt följa. Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar