torsdag 20 augusti 2015

"Då tiden vart fullkommen, sände Gud sin Son, född av kvinna, gjord under lagen." (Gal. 4:4)

Lägg märke till den höga, eviga grunden för vår frihet ifrån lagen! Gud sände sin Son under lagen! Och det för att förlossa dem, som var under lagen. Lägg märke till att det står just så: "För att Han skulle förlossa dem, som var under lagen."

Ni fattiga själar, prisa och upphöj Honom i evighet! Detta trösterika huvudinnehåll av bibelordet är så framstående, att var och en måste se det. Den helige aposteln har med mycken eftertanke och djup ande författat sina ord, så att de fordrar en noggrann eftertanke. Först säger han: "Då tiden blev fullkommen" — nämligen "den tid, som var av Fadern förelagd", då gamla testamentets förmyndarregering skulle ha sin ända och alla profetians löften och förebilder gå i fullbordan. Dessa orden, "då tiden blev fullkommen", för alltså våra ögon på hela det gamla testamentets långa gyllene kedja av gudomliga löften, förebilder och målningar, allt ifrån det första löftet, som gavs på syndafallets dag om "kvinnans säd, som skulle söndertrampa ormens huvud" — på alla dessa gudomliga förutsägelser och förebilder i den vidlyftiga levitiska gudstjänsten, där så många tusen offerdjur, jämte offerprästerna, alla förebildade den store översteprästen och det stora försoningsoffret.

Sannerligen, ett oändligt starkt, ett tusenfaldigt vittnesbörd av Gud, mot vilket alla våra tankar, tycken, känslor och motsägelser måste förblekna och bli till intet. Vad förslår vi emot en hel lång världsålders tusenfaldiga förebilder och löften av Gud själv?

Och vad säger nu alla dessa löften och alla dessa blodiga offerdjur i den förebildande gudstjänsten? I Hebr. 10 läser vi: "Lagen hade skuggan till det tillkommande goda och inte själva varelsen. Årligen måste man offra alltid enahanda offer, som aldrig kunde göra dem fullbordade, som det offrar — ty omöjligt är att genom oxablod och bockablod borttaga synder. Därför, då Han (Kristus) kommer i världen, säger Han (till Fadern): Offer och gåvor har du icke velat, men kroppen har du mig berett. Se, jag kommer; i boken är skrivet om mig, att jag skall göra din vilja, o Gud." Så talar Guds Son, då Han kommer i världen! "I boken är skrivet om mig; hela gamla testamentets heliga bok handlar om mig, att jag skall göra din vilja, o Gud. Det var icke själva offerdjuren, du ville ha, o Fader; nej, kroppen har du mig berett — det var min kropp, som de allesammans förebildade; det är min kropp, som skall bli offret, vilket du velat ha, o Gud."

Gud öppne våra sinnen för en så outsägligt herrlig text! Här ser vi grunden för vår frihet ifrån lagen. Här ser vi förklaringen av orden: Kristus är lagens ände och Guds lamm. Gud öppne våra sinnen och hjärtan! "Gud sände sin Son, född av kvinna, gjord under lagen." Allt ifrån åttonde dagen, då Han enligt lagen tog omskärelsen, var hela hans liv endast lagfullbordan för oss. Lagen kräver så skäligt och så ideligt, att vi ska älska Gud av allt vårt hjärta, av all vår själ, av alla våra krafter och av all vår håg, och vår nästa såsom oss själva; men ingen av oss fullgör detta. Då kom Kristus och gjorde det för oss: Han älskade Gud av allt sitt hjärta och av all sin själ; det var hans mat, att Han gjorde Faderns vilja; och Han älskade sin nästa såsom sig själv, Han gav sitt liv för bröderna, ja, för sina ovänner. Och aposteln säger uttryckligt, att allt detta skedde för oss, skedde "för att förlossa dem, som var under lagen".

Betänk allt detta väl, så ska du till stor salig förundran finna, att vi aldrig behöver hålla lagen för att därigenom äga Guds nåd och saligheten, utan att den saken är av Guds stora barmhärtighet alldeles lagd på en annan, på vår medlare och lagfullgörare. "Så älskade Gud världen, att Han utgav sin ende Son." Syndafallet var så grundförstörande för alla våra krafter, att i oss fanns inte det minsta, som inte var förgiftat, uppfyllt av synd och ondska, så att inte en enda varelse av hela släktet kunde fullgöra Herrens lag, utan allt, vad som är i oss, strider emot densamma i alla dess bud; vilket också de djupt och bittert  får känna, som blivit berörda av Guds helighet, så att de kämpar och arbetar med att fullgöra lagen. Och då nu Gud för sin eviga sannings och rättfärdighets skull inte kunde efterskänka en bokstav eller prick av lagen, varför allt kött låg under en evig förbannelse, såsom vi också dagligen känner, då fattade Gud, driven av sin oföränderliga barmhärtighet och kärlek till människan, det nådefulla rådet att sända sin egen Son till att för oss fullgöra lagen.

Sådant ligger i det dyrbara språket: "Då tiden vart fullkommen, sände Gud sin Son, född av kvinna, gjord under lagen; för att Han skulle förlossa dem, som var under lagen." Och detta är grunden, varför Gud inte ser på oss och dömer oss efter lagen, varför "ingen fördömelse finns för dem, som är i Kristus Jesus", utan de är i Honom så "täcka" för Gud, som om de aldrig gjort en enda synd.

Född av kvinna under lagen,
se din broder i ett stall!
Men i stallet börjar dagen,
han har botat Adams fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar