måndag 31 mars 2014

"Vi hava förlossning genom hans blod, nämligen syndernas förlåtelse." (Kol. 1:14)

Om nu någon frågar: "Då likväl icke alla varda saliga, huru skall jag då veta, att jag har förlåtelse och nåd hos Gud?" så svaras: Du måste börja med att tro på Gud och hans ord, att höra, tro och omfatta den nåd, som alla hava, även de otrogna, så får du därigenom en nåd, som icke alla hava.

"Vad är det för nåd, som alla hava, även de otrogna?" — Svar: En försonad Gud, en förvärvad syndaförlåtelse, som väntar på dem, att de blott ville komma och taga emot den. — "Vad är det då, som icke alla hava?" Svar: Ett mot Gud försonat hjärta, en tro, som emottager syndaförlåtelsen och lever i Gud. "Var står sådant skrivet?" I 2 Kor.5 står: "Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv och förebrådde dem icke deras synder och har beskickat ibland oss försoningens ord. Så bedja vi nu i Kristi ställe: låten försona eder med Gud!" I Rom.5 står: "Vi vordo förlikta med Gud genom hans Sons död, den stund vi ännu voro ovänner." I Kol.1 står: "Vi hava förlossning genom hans blod, nämligen syndernas förlåtelse." I Sak. 3 står: "Si, den stenen (Kristus) ... jag skall uthugga honom, säger Herren Sebaot, och skall  borttaga dess lands synder pä en dag." I Gal. 3 står: "Kristus har förlossat oss ifrån lagens förbannelse, då Han vart en förbannelse för oss; ty det är skrivet: Förbannad är var och en, som hänger på trä." Så talar Skriften.

Här står ju uttryckligt, att Gud i Kristus försonade med sig själv, icke de trogna blott, utan världen, och att den försoningen innebar och verkade, att Han förebrådde dem icke deras synder; och sådant skedde i Kristus, icke i vår omvändelse; men att Han nu förmanar människorna: Låten försona eder med Gud — detta  är allt, vad som nu skall ske. Här står, att vi vordo förlikta med Gud genom hans Sons död, icke genom vår ånger, bättring, allvarlighet, bön eller tro — vilket allt icke behöves därtill, utan endast för att vi skola emottaga den redan tillvarande nåden — nej, här står: Den stund vi ännu voro ovänner. Här står, att förlossningen, som skedde genom Kristi blod, var detsamma som syndernas förlåtelse; ja, att synderna borttogos på en dag, nämligen då den kostliga stenen, "hörnstenen", blev uthuggen. Här står, att vi förlossades av Kristus ifrån lagens förbannelse på den dagen, i den stunden, då Han vart en förbannelse för oss, vilket skedde, då Han hängde på trä.

Ack ve, att världen icke vet, vad som har skett! Att hon icke känner vårt släktes historia, icke vet, att människosläktet också har en gång blivit friköpt, är förlossat, förvärvat och vunnet ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld, lika visst som det en gång är i synd fallet!

Se då här: Denna syndaförlåtelse, denna förlossning, som nu är nämnd, den tillhör varje människa, from och ofrom, trogen och otrogen. Du må vara, hurudan du kan, så äro åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, i havets djup kastade — detta skedde i Kristi dödstimme. Blir du fördömd, så sker det icke för dina synder, utan för din otro, ditt bortoblivande. Vill du åter komma till Gud, bliva hans egen och hava hans nåd, så är intet hinder, du är varje stund kärkommen; såsom Herren själv säger: "Den till mig kommer, kastar jag icke ut."

Här är intet undantag; utan ho som helst åkallar Herrens namn, han skall varda frälst. Ho som helst, den där vill, var och en, och om dina synder vore blodröda — så lyda den store, barmhärtige Herrens egna ord. Här är då intet undantag, vilket kommer därav, att all synd är betald, hela världen försonad. När då någon är i nöd över sina synder och aldrig kan få visshet om förlåtelse, så är felet, att han icke tror Gud, icke håller Gud för sannfärdig, icke vill giva akt på, vad Kristus har gjort, eller vad Gud säger i ordet, ja, att han "gör Gud till en ljugare", vilket är ganska förskräckligt.

Men är det så, att någon vill tro Gud på orden, men endast icke kan få det in i hjärtat, honom skall Gud snart förläna en större trons gåva, och han skall få vittnesbörd i sig själv, att alla hans synder verkligen äro borttagna, att han är iklädd hela Kristi förtjänst, att han är ett Guds älskliga barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar