fredag 14 mars 2014

"Jag, jag utstryker din överträdelse för min skull och kommer intet ihåg dina synder." (Jes. 43:25)

Hörom här, vad som är Herrens sinne! Nu väl, alla I, som ären törstiga, kommen hit till vatten; och I, som icke haven penningar, ja, både syndare och helgon, hören här, då Herren själv talar och säger oss, huru Han dömer och handlar i den stora frågan om vår benådning. Vad kan vara säkrare, än det Herren själv säger?

Och här höra vi Honom på det allra uttryckligaste sätt förklara, att varken det ena eller andra offret, varken inre eller yttre fromhet bevekte Honom till nåd, och varken den ena eller den andra bristen, varken inre eller yttre ofromhet tillintetgjorde hans nåd, utan både förtjänster och skulder uppslukades av ett enda förhållande: "Mig har du gjort arbete uti dina synder och gjort mig möda i dina missgärningar."

Och huru skall det då gå? Jo, jag utstryker din överträdelse för min skull — märk: "för min skull", icke för din skull — och kommer dina synder intet ihåg.

O, ljuvliga, honungssöta ord för fattiga syndare! Nådefulle Gud, öppna våra ögon och hjärtan, att vi måtte smaka och se, huru ljuvligt det är!

Men för att kunna rätt märka kraften av dessa ljuvliga ord, är det isynnerhet nödigt att förstå den omständigheten, att allt, det Herren förut (v. 22—24) uppräknar såsom icke bidragande till hans nåd, utgör just de förnämsta styckena af den gudstjenst, fromhet och goda gärningar, som Herren hade föreskrivit Israels barn. Han talar först om hjärtat: "icke att du har kallat mig" — vilket innefattar allt hjärtats begär efter Herren och sedan allt åkallande och bedjande. Därpå uppräknar Han, vad som hörde till gudstjänsten, såsom allehanda offer, spisoffer, brännoffer, rökelse, etc. Detta allt motsvarar således, vad som hos oss i nya testamentet kallas gudaktighet, såsom bön, andakt, gudstjänst, barmhärtighetsverk och allehanda goda gärningar.

Då vi nu veta, att Gud själv hade föreskrivit Israel denna gudstjänst, samt att Israels folk med stor omsorg och nit vårdade sin gudstjänst, vad kan det då betyda, att Herren här talar därom likasom förkastande, ja, såsom ville Han förneka, att de burit Honom några offer, då Han likväl på samma gång erkänner, att de haft "arbete med rökelse och spisoffer"? Månne Han nu ogillar, det Han själv hade föreskrivit? Visserligen icke! "För ditt offers skull straffar jag dig intet", säger Han, "äro dock dina brännoffer alltid för mig"; utan här är endast fråga om, vad som bevekte Honom till nåd och förvärvade dem syndernas förlåtelse; såsom här uttryckligt står: "Jag, jag utstryker din överträdelse för min skull", och åter v. 26: Låt oss gå med varandra till rätta; säg, huru du vill varda rättfärdig." Därom är här fråga.

Och så snart det gäller den frågan, då brinner Herrens nitälskan såsom en eld emot all mänsklig förtjänst och värdighet; då upprepar Han mångfaldigt: icke du, icke du — "icke att du har kallat mig, eller att du har arbetat om mig. Jag, jag utstryker din överträdelse för min skull.^

På samma sätt talade Han ock uti sina kötts dagar. Liksom Han här först säger: Icke att du har kallat mig, icke att du har arbetat om mig, jag har icke haft lust i ditt arbete, utan tvärtom har jag arbetat för dig — och, för det andra, att Han ock därför förlåter synder och säger: Jag, jag utstryker din överträdelse för min skull; så säger Han ock i Joh. 15: "I haven icke utkorat mig, men jag har utkorat eder", och i Matt. 20: "Människans Son är icke kommen till att låta tjäna sig, utan att tjäna och giva sitt liv till en återlösning för många", och i Joh. 17: "Jag helgar mig själv för dem, att de skola ock varda helgade i sanningen", och i Matth. 26: "Mitt blod varder utgjutet till syndernas förlåtelse", och åter hos Johannes: "Den av mig äter, han skall ock leva för min skull."

Vi igenkänna uti allt samma röst; och allt går ut på detsamma, nämligen det Herren här säger: Icke du, icke du — "icke att du har arbetat om mig; jag, jag har arbetat för dig, jag, jag utstryker din överträdelse för min skull." Allt går därpå ut, att vi förmå ingenting mer än synda och måste såsom helt förtappade låta skänka oss allt av nåd, blott genom Honom, som arbetat för oss, givit sitt liv och sitt blod för oss och säger: "I skolen leva för min skull. Jag, jag utstryker din överträdelse för min skull."

//: Han förlåter dig synden
och han minns den aldrig mer ://
Vänd er till mej, ni alla,
säger Herren Gud.
Han förlåter dig synden,
han förlåter dig synden
och han minns den aldrig mer,
och han minns den aldrig mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar