lördag 27 juli 2013

"Det brödet, som vi bryta, är det icke Kristi lekamens delaktighet?" (1 Kor. 10:16)

Här säger oss apostelen, hwad Herren Christus med sin lekamen och sitt blods utdelande till wår spis åsyftar och åstadkommer. Detta är nemligen den innerliga föreningen mellan Honom och hans trogna.

Derom säger Han sjelf uttryckligen: "Hwilken som äter mitt kött och dricker mitt blod, han blir i mig och jag i honom." Och straxt efter nattwardens instiftande sade Han: "I skolen förstå, att jag är i min Fader, och I i mig, och jag i eder." "Jag är winträdet, I ären grenarna; den som blir i mig, och jag i honom, han bär mycken frukt." Och åter i samma stund till sin Fader: "Jag har gifwit dem den herrlighet, som du har gifwit mig, att de skola wara ett, såsom ock wi äro ett. Jag i dem, och du i mig, att de skola wara fullkomna uti ett."

 Tänk, hwad sådana Christi ord månde innebära! Hwilket under af den gudomliga kärleken! "Den som äter mitt kött, han blir i mig, och jag i honom." Tänk, dessa äro ju Christi egna ord! Wi studsa, wi kunna icke omfatta en så stor herrlighet, men hwad skola wi göra? Det är Christi egna ord; det är ju icke någon dröm eller dikt; Christus kan dock icke ljuga.

Och dessutom, hwar är wäl gränsen för den store, underlige Gudens herrliga råd och gerningar? När Han först försonat oss med sitt blod, gjort oss för Gud rena, rättfärdiga och täcka, så behagade det Honom också att göra oss herrliga, att sjelf så innerligen förenas och sammansmälta med oss, som wi här kunna märka, då Han gifwer oss sin heliga lekamen att äta och sitt blod att dricka.

Ty likasom det wi äta och dricka blir så alldeles wårt eget, att ingenting annat så kan blifwa det — t. ex. det guld och silfwer, jag eger, kommer mig icke så nära, icke heller werkar det så hos mig, som det bröd och win jag njuter — alltså har wår Herre Christus welat förordna åt oss sin heliga lekamen att äta och sitt blod att dricka för att på det närmaste införlifwas med oss, samt oupplösligen förena wår ande med sin Ande, wår kropp med sin kropp, wårt blod med sitt blod, att hans kärlek, hans renhet, hans värdighet måtte blifwa wåra egna, ewinnerligen wåra egna.

Hwarom den fromme Taulerus har följande märkliga ord: "Intet är Guds Son närmare, än hans antagna menskliga natur, den Han genom den personliga föreningen förbundit med sig; men oss är intet närmare, än det wi äta och dricka, emedan det förbytes i wårt kött och blod. Emedan nu Christus på det nogaste wille förena sig med oss, insatte Han detta heliga sakrament, hwaruti wi medelst det wälsignade brödet äta hans kropp och medelst det wälsignade winet dricka hans blod."

O, detta måtte wäl wara höjden af detta högwärdiga sakraments herrlighet. Huru borde icke denna förening wara oss den största herrlighet på jorden! Ja, då en själ först fått den stora trösten emot alla sina synder, som detta sakrament will skänka, blir hon ofta så brinnande af kärlek till sin Herre och Frälsare, att hon wäl önskade kunna trycka Honom in i sitt hjerta, att hon icke hölle något för större salighet, än om hon kunde blifwa med Honom på det innerligaste sätt förenad; och si, då kommer den milde Herren här och utfinner ett sätt, huru äfwen en sådan önskan skulle tillfredsställas.

Men om man will tänka på den egentliga grunden härtill, måste man ihågkomma, att det just war menniskans återförening med sitt ursprung, med Gud, som war målet för hela försoningens råd. Menniskan war skapad till att wara innerligt förenad med Gud. Derföre war hon ock gjord till hans beläte. Detta förlorades genom syndafallet; då afslets föreningsbandet, menniskan skilde sig från sin Skapare, och deruti bestod den död, hwarom Herren hade sagt: "På hwad dag du äter deraf, skall du dö döden."

Första steget till återföreningen mellan Gud och menniskan togs genom Guds Sons födelse, Guds Sons menniskoblifwande, då Han blef såsom en af oss, då Han iklädde sig wårt kött, då Han antog wår natur och blef wår blodsförwandt; då war redan en märklig förening skedd emellan Gud och oss — ty wi woro med blodsband förenade. Hwarföre ock profeten hade förutsagt: "Han skall heta Emmanuel, Gud med oss" d.ä. icke blott: Gud ibland oss, utan: Gud i oss, Gud i wårt kött, Gud wår blodsförwandt; hwarom ock apostelen säger: "Efter den, som helgar, och de, som warda helgade, äro alla af en, derföre skämmes Han icke kalla dem bröder."

Men denna i Jesu födelse började förening tyckes Han wilja fullända i detta underbara sakrament, der Han låter oss också förena denna sin antagna hela menniskokropp med wår. — O, detta är dock något, det ock änglarna lyster se! O, hwilken helgedom den menniska bär hos sig, som är worden delaktig af Christi heliga lekamen! — som är en kropp och en ande med Honom! Hwilken ära och salighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar