torsdag 21 februari 2013

"Genom vilka (Guds och Jesu Kristi herrlighet och dygd) de dyraste och allrastörsta löften äro oss givna." (2 Petr. 1:4)

Den store Herren Gud, som i begynnelsen skapade detta besynnerliga släktet, människan, sig till beläte, till barn och arvingar, har oaktat släktets djupa syndafall dock givit detsamma de allrastörsta och dyraste löften, så att det stannar med ingenting mindre, än att vi bliva "hans Sons beläte lika", hans evige Sons "bröder" och "medarvingar" till en evig och över all måtta viktig herrlighet i himmelen.

För detta stora mål gav Han människan redan på syndafallets dag det löftet, som väl må kallas det "allrastörsta", och i vilket alla andra äro innefattade såsom uti sitt frökorn, löftet om en Frälsare, kvinnans säd, som skulle söndertrampa ormens huvud. Det löftet förnyades oupphörligt, först till patriarkerna och sedan till profeterna, och föremålades Israels folk genom de oräkneliga blodiga offren i deras gudstjänst, vilka offer alla utgjorde blott ett enda stort löfte om en kommande försoning.

Av vilka löften om denne Frälsare det gamla testamentet är uppfyllt, därom kan man få ett slags påminnelse och överblick, om vi blott erinra oss de namn, under vilka Han utlovades — de högst betydelsefulla, de löftesrika namnen t. ex. kvinnans säd, ormaförtramparen, Abrahams välsignelse, Jesse rot, Davids son, Förlossaren, Herren i Israel, Sions konung, den store Profeten, Herrens Zemah, alla hedningars tröst, fursten och läraren i folken, hedningarnas ljus, Herrens arm, Herrens smorde, Guds salighet av Sion, rättfärdighetens predikare i den stora församlingen, Sions gyllene ros o.s.v. Och om denne utlovade person säges det uttryckligt, att Herren kastade alla våra synder uppå Honom, att Han bär våra synder, att "Han har givit sitt liv till skuldoffer", att "genom hans sår vi äro helade", att "genom hans blod fångarna utsläppas utur kulan", att Han "förde fängelset fånget", "att Han var "helvetet ett gift och döden en plåga", att Han "genom sin kunskap skall göra många rättfärdiga, ty Han bär deras synder" o.s.v.

Omsider, då tiden vart fullkommen, sände Gud sin Son, född av kvinna, gjord under lagen, på det Han skulle förlossa dem, som voro under lagen, att vi skulle få barnaskapet. Då bådade ängeln en jungfru i Israel om hans födelse, hans namn och hans ärende: Du skall kalla hans namn JESUS; ty Han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder. Och när den stora stunden var kommen, att Han skulle fullborda sitt verk, "den natten, då Han vart förrådd", sade Han själv om sitt blod: Detta varder utgjutet till syndernas förlåtelse. Sedan utgick en stor evangelisters skara, vilkas sönderdelade eldstungor dock gåvo ett och samma vittnesbörd: Jesu Kristi, Guds Sons, blod renar oss av alla synder.

Se nu: från detta stora vittnesbörd härflyta sedan de dyra och allrastörsta löften till varje enskild troende. Var och en, som, nedslagen och brottslig för Guds lag, nu åkallar Jesu namn om syndernas förlåtelse, har de bestämdaste löften, att alla hans synder "äro nedsänkta i havets djup och skola aldrig varda påtänkta; att han är alldeles ren för Guds ögon, så att Gud själv kallar honom snövit; att hans synd skall vara "så långt ifrån honom, som öster är ifrån väster"; att Guds nåd är så väldig över all hans synd, som himmelen är hög över jorden; att de trogna äro för Gud rentav "gjorda täcka i Honom, som är kärkommen"; att vi äro "icke mer under lagen, utan under nåden"; att fastän väl "lagen varit oss en tuktomästare till Kristus", vi likväl nu, sedan tron är kommen, "icke längre äro under tuktomästaren" o.s.v. Allt detta må väl heta de "dyra och allrastörsta löften".

Men att det ännu kallas löften, då vi likväl redan fått det utlovade, är icke blott ett bibelns talesätt, utan har ock en betydelse, som vi aldrig få glömma, nämligen att allt detta, som är oss givet, ännu är så alldeles främmande och hemligt för vår känsla, vårt förnuft och alla sinnen, att vi endast genom ett fast litande på Herrens tillsägelser därom kunna behålla vår tröst, i det vi icke annat se och känna, än att vi ännu hava synd och äro under lagen, så att vi måste vara för Gud vederstyggliga och odrägliga i stället för rena och täcka. Därför, om du vill bliva i tron, skall du bereda dig på att oupphörligen känna och se motsatsen i dig själv, och på det mest enträgna sätt hålla ögonen fästade på, vad den store Guden gjort och sagt. Annars är du snart nedgrävd i din uselhet.

Du måste så hava Guds tillsägelser inpräglade i dig, att du kan se synden hos dig och dock säga: "Jag har ingen synd, jag är alldeles fri, ren och helig; all min synd är ingen synd, nämligen för Gud, som vet, vad Kristi blod gäller; det är intet fördömligt i dem, som äro i Kristus Jesus. Fastän jag själv icke har någon rättfärdighet, är jag dock fullkomligt rättfärdig för Gud, som vet, vad Kristi rättfärdighet gäller. Det grundar sig allt på Guds eget eviga ord om sin Son."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar