måndag 8 juli 2013

"Vem Herren älskar, den agar Han." (Hebr. 12:6)

Herren Christus sade: "Hwar och en gren som bär frukt, den rensar Han, att den skall bära mer frukt."

Deraf ser jag, att de samma själar, som Herren gillar och omtalar såsom goda, fruktbärande grenar, dock icke äro alldeles rena i sig sjelfwa. Många christna sammanblanda detta, så att de mena, att fruktbärandet skall innebära renhet ifrån allt ondt; men detta är twå olika saker.

Likasom en god och dyrbar gren, som bär ädla frukter i rikt mått, likwäl kan på samma gång hafwa några torra qwistar eller wattenskott, hwilka blott suga must och böra borttagas, så kan en christen wara lefwande och trogen, rik på kärlek och alla Andens frukter, och likwäl derjemte icke blott hafwa sin del i det allmänna syndaförderfwet, utan ock wara behäftad med något wisst förargligt fel, någon oart, som måste idkeligen korsfästas och dödas, men som ändå beständigt till någon grad följer honom. Men han är likwäl en hel annan än dessa oäkta grenar, som icke bära frukt.

Mången naturmenniska kan wara mindre felaktig, d. ä. hafwa en hyggligare natur, men är dock på samma gång hel och hållen död och ofruktsam. Märk då här: att du icke är helt ren från synder och oarter, utan dagligen måste lida af sådana, det skall icke fördöma dig, så länge du ändock står i förening med Frälsaren. Du märker ock, att du genom denna förening äfwen har de utmärkande frukterna, oaktadt all din skröplighet och fastän du aldrig kan blifwa nöjd med dina frukter. Men är du förenad med Christus, så är du likwäl ett "nytt kreatur".

Men nu — hwad gör då den himmelske wingårdsmannen med de grenar, som bära frukt? Herren säger: "Hwar och en som bär frukt, den rensar Han, att den skall bära mer frukt". Märk: "den rensar Han." Det är ett ganska kort ord, men mycket långt och kännbart i erfarenheten. Den goda grenen rensar Han. Den gren, som icke bär frukt, rensas icke, den får wäxa fri och såsom det will sig, ty den skall blott brännas. Men den som bär frukt, den skall skötas, och den rensar Han.

Huru sker nu det? Christi bild (Joh. 15) är lärorik. Han talar om en trädgårdsmästares rensande. Detta sker icke med watten, utan med en knif och en skrapa, hwarmed torrt ris, mossa, öfwerflödiga qwistar och blad, som blott hindra de goda grenarnas fruktbarhet, bortrensas.

Detta tyder ganska wäl på, hwad de trogna erfara. Känna wi icke ofta denne trädgårdsmästares knif? Känna wi icke under ordets hörande, huru detta tweeggade swärd skär i wårt inre, och huru det isynnerhet angriper de skröpligheter och oarter, hwarmed wi äro mest behäftade?

Widare, när wi warit försumliga i Herrens werk, kallsinniga och olydiga emot Herren, huru blifwa wi icke inwärtes skrapade genom Andens bestraffningar! Det är den hulde wingårdsmannen, hwilken wandrar i sin örtagård, som gör, att wi icke gerna en dag få wara nöjda med oss, utan blifwa beständigt inwärtes straffade. "Tukta mig ock mina njurar om natten", säger David. Der den Helige Ande bor, kan det icke annorlunda wara; ty det är ju omöjligt, att icke Han skulle finna orenligheter i oss — och lika omöjligt, att Han icke skulle angripa och straffa dessa, der Han bor och werkar.

Men hwad som nu icke uträttas med dessa inre bestraffningar genom ordet, det gör den trofaste Herren med utwärtes ris och plågor, sorger och widrigheter eller, såsom Petrus säger, "mångahanda försökelser, hwar så behöfwes". Kortligen, ett himmelens barn skall rensas. Apostelen säger: "Hwem Herren älskar, den agar Han; men Han gisslar hwar och en son, Han annammar. Ären I utan aga, i hwilken alla äro wordna delaktiga, så ären I oäkta och icke barn. All aga synes nu icke wara till fröjd, utan till ångest; men sedan wedergäller den en fridsam rättfärdighetens frukt dem, som äro deruti öfwade."

Märk, detta är ändamålet. Han "plågar icke menniskorna af hjertat", utan endast "hwar så behöfwes"; såsom Christus säger: Han rensar den goda grenen, att den skall bära mer frukt. Detta är det goda ändamålet. Han will, att en ädel och dyrbar gren, som bär goda frukter, skall blifwa ännu mer fruktbärande och herrlig.

Och Gud ske lof! wi se ju, att detta äfwen uträttas med agan. Sågo wi icke här och der en christen, ganska upplyst och rättsinnig, hos hwilken wi dock med ledsnad anmärkte en wiss maklighet och andlig ofruktbarhet. Oförmodadt sågo wi honom dock drabbas af en djupare sorg eller olycka, eller en swår inwärtes anfäktning, så att wi ängslades derwid; men när han utkom från denna bedröfwelses ugn, war han en helt annan, en allwarligare och i alla goda gerningar mer fruktsam christen.

Och huru känna icke wi alla, som stå under Herrens skötande, att så snart någon större sinnlighet, fåfänglighet, egenkärlek eller dylikt börjat intaga oss, hafwa wi snart en ny bedröfwelse, hwilken då bringar oss åter till besinning; och när Herren åter tröstat wårt hjerta, besinna wi oss såsom efter ett uppfriskande bad och börja med ny flit löpa hans budords wäg. Herren har en helig nitälskan om de själar, som Han bereder för himmelen. Han will hafwa dem mer och mer rena och fruktbärande; då deremot andra få uppwäxa helt fritt och efter köttets behag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar