lördag 20 juli 2013

"Lova Herren, min själ... den dig alla dina synder förlåter." (Psalt. 103:2)

Ja, säger du, jag skulle ock tro mina synders förlåtelse, om jag icke hade en viss synd, som är allt för svår och otillbörlig!

Du har således en hemlig tyngd på ditt hjärta; detta är visst svårt, men märk, huru orden här lyda: "Den dig alla dina synder förlåter." Det är sant, det är en synd till döds, som aldrig kan förlåtas, "försmädelse mot Anden"; men de, som begått denna, pläga aldrig söka förlåtelse.

Nu säger ock Kristus uttryckligen, att denna synd är den enda, som aldrig varder förlåten. För övrigt säger Han, att "all synd och smädelse varder människorna förlåten", även så svåra synder som försmädelse mot Gud, ja, de gruvligaste synder, såsom Herren själv så högtidligt försäkrar: "Om edra synder än vore blodröda, skola de dock varda snövita; och om de än vore såsom rosenfärg, skola de dock varda såsom en ull!"

Stanna här! Skulle du icke vid en så stor försäkran av den barmhärtige Guden göra Honom till viljes och tro Honom på orden, även om du alls intet känner i ditt hjärta? Eller vill du ännu strida mot Herren och vid ett så stort och tröstligt ord icke tro Honom? Du kunde därmed begå den gruvliga synden, som heter göra Gud till ljugare! Vill du ännu ett enda ögonblick gå borta ifrån din Gud i otro, kall och stel och vrång till sinnes? 

Men, säger du, jag har ock en gång fått och trott förlåtelse, men har åter syndat. Gud kan väl icke beständigt förlåta!

Svar: Att du syndat, sedan du fått nåd och upplysning, är visst den svåraste synd; men märk dock åter på orden. Här står icke förlåtit, såsom om det hade skett blott en gång, utan förlåter, beständigt och oavlåtligen förlåter. Om Gud icke förlåter beständigt, så är hans förlåtelse till ingen nytta, och så bleve ingen själ frälst; ty då vore allt genast förlorat, efter där är beständigt synder i vårt kött, vilka ock beständigt framträda.

Hit höra Luthers kostliga ord: "Emedan uti wårt kött häftar en ewig synd, så länge wi lefwa här på jorden, och ingen ände är på fel och förseelser, så är sannerligen af nöden, att wi deremot hafwa en ewig och stadigt warande förlåtelse, på det wi icke för syndens skull må åter falla under Guds wrede, utan för förlåtelsens skull ändå alltid förblifwa under nåden." Detta är Herrens ewiga förbund, som gör, att synden icke kan fördöma oss!

Tag här sjelfwa David för dig till bewis. Han hade också stått i nåd hos Gud en lång tid och åtnjutit en alldeles utomordentligt stor nåd: tidigt i sin ungdom begåfwad med Guds ords och Andens upplysning, från fårherde utwald och smord till Guds folks konung, sedan wälsignad med stora segrar och mycken ära, ja, att han ock war en stor Herrens profet, och si, han faller på en gång i twå de grufligaste synder, hor och mord!

Der woro nu "blodröda synder", och märk, begångna af den mest upplyste och benådade man, och likwäl — likwäl fick han förlåtelse! fick en herrlig tillsägelse och förlåtelse, och det genast, när han bekände inför Herren sin öfwerträdelse.

Och hwad hade han gjort för att försona Gud och få förlåtelse? Alldeles intet, nej, icke det ringaste, utan hade endast efter mycket motstånd ändtligen drifwits af nöden att midt i sin skam komma fram för Gud och bekänna synden, och då fick han genast förlåtelse. Han säger sjelf: "Då jag wille förtiga det, försmäktade mina ben för min dagliga gråt; ty din hand war dag och natt swår på mig. Men jag sade: Jag will bekänna för Herren min öfwerträdelse; då förlät du mig min synds missgerning."

Här ser jag nu, hwad Guds ewiga förbund will säga, som gör, att ingen synd kan fördöma oss! Här ser jag, att om ock synderna äro blodröda, skola de dock, aftwagna i Lammets blod, warda snöhvita. Här ser jag, att "Jesu Christi Guds Sons blod renar oss af alla wåra synder". Här ser jag, att äfwen fastän man haft nåd och upplysning förut, synden ändå genast förlåtes.

Här gör jag den sunda, enkla slutsatsen: Har Gud förlåtit David, som hade så stort ljus och så stor nåd och dock syndade så groft, då wågar jag icke ett ögonblick misströsta och gå fjerran från min Gud; då kan, då bör och då får jag wara wiss, att Han också lika wäl förlåter mig — så wida jag icke till mina andra synder nu äfwen skall lägga den försmädelsen mot Gud, att jag skulle säga, det Han, twärt emot sitt ord, har anseende till personen och icke håller sina ord!

Beware mig Gud för en sådan otro! Jag är ju ock en menniska äfwen jag, lika wäl som David. Jag är ju dock försonad med Christi dyra blod, äfwen jag, lika wäl som David. Och David war en lika grof syndare som jag. Då nu likwäl han för så swåra synder fick nåd, då wågar jag icke misströsta; helst den store, barmhertige Guden sjelf säger: "Jag will ingen syndares död" — "allenast känn dina missgerningar" — "och om dina synder wore blodröda, skola de dock warda snöhwita!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar