onsdag 24 juli 2013

"Den som tror och blir döpt, han skall varda salig." (Mark. 16:16)

Wilja wi hafwa ett bibelord, hwaruti dopets alla herrliga skatter äro i korta, starka och förklarande ordalag innefattade, så hafwa wi ett sådant i Gal. 3:27: "Ty I, så många som ären döpta till Christus, hafwen eder iklädt Christus."

Hjelp Gud, att wi en gång märka denna omständighet! — I hafwen eder iklädt Christus!" Si, det är hela hemligheten af den obegripliga renhet och wälbehaglighet för Guds ögon, som skänkes oss i dopet. Wi äro iklädda Christus. Wi stå icke mer för Guds ögon i wåra egna personer, utan i hans Sons Christi person; likasom Christus på försoningsdagen stod för sin Fader icke i sin egen person med sitt eget anseende, utan i wåra personer såsom den ende syndaren för alla syndare, bärande på sig hela werldens synder.

Då war Han iklädd werlden. Nu blifwa wi i dopet iklädda Christus och betraktas inför Gud, icke efter hwad wi sjelfwa äro, utan hwad Christus är; wi stå för Gud i Christi kläder, i Christi person, i Christi rättfärdighet och anseende. Detta heter här wara "iklädd Christus".

Allt, hwad Christus för oss war, gjorde och hade, är i dopet på oss öfwerflyttadt, åt oss skänkt; ty Christus hade efter sitt nådefulla behag genom sina ord om dopet uti detta nedlagt, med detta sammanbundit hela saligheten, som Han förwärfwade oss. Hwaraf kommer, att så många, som warda döpta till Christus, blifwa på en gång iklädda allt detta, som hör till att warda salig, nemligen: hela Christus och all hans förtjenst; så att hwad Christus för oss war och är, det är så alldeles wårt, som om wi sjelfwa i wåra egna personer wore detsamma, och hwad Christus i wårt ställe gjort, är så alldeles wårt, som om wi sjelfwa gjort detsamma. Ty wi äro iklädda Christus.

Men hwad är nu Christus? Först är Christus idel renhet och rättfärdighet, derföre äro wi ock idel renhet och rättfärdighet. — I oss sjelfwa? Nej, i Honom allena; såsom "Han, hwilken icke wisste af någon synd, blef för oss gjord till synd, på det wi skulle warda Guds rättfärdighet genom Honom".

Widare: Christus är täck och skön, så att Fadren i Honom har allt sitt behag, Christus är Guds Son och rikets arfwinge; derföre äro wi Guds barn, arfwingar och Christi medarfwingar.

Nu förstå wi, huru det gick till, att de skröpliga lärjungarna woro alldeles rena; nu förstå wi, hwad det språket betyder: "Så är nu intet fördömligt för dem, som äro i Christus Jesus", d. ä. oaktadt de ännu i sitt kött och på sina fötter i wandringen hafwa mycket orent och skröpligt, kan likwäl intet deraf tillräknas dem till fördömelse. Ty just derföre äro de iklädda Christus, att de icke mer skola skådas och dömas, efter hwad de sjelfwa äro, utan efter hwad Christus är.

Nu förstå wi, hwarföre det hos profeten war förutsagdt: "Och detta skall wara hans namn, det man skall kalla Honom: Herren wår rättfärdighet." Den som rätt och wäl förstår denna hemlighet, han kan i sanning sägas weta något, han är kommen temmeligen långt ut ur djefwulens wåld och har lagt en orygglig grund till en rätt gudomlig frid i sitt hjerta. Men den som icke förstår eller will förstå denna hemlighet, han har ingen rätt insigt i evangelium och kan hwarken råda sig sjelf eller andra, kan icke heller denna hemlighet förutan någonsin i sin lifstid komma till någon frid, icke heller till någon sann helgelse, än mindre hjelpa andra dertill.

Derföre är det denna salighetens kunskap, som en christen så nödwändigt behöfwer. Då kunde han ändtligen en gång få ett warmt och christligt sinne, både mot sin Gud och sina medmenniskor, samt en wälgrundad och helsosam frid i sitt hjerta.

Ty när detta kommer in i en menniskas hjerta, att hon icke mer står i sina egna orena kläder för Gud, utan är iklädd Christus och är i Honom alldeles ren, täck och behaglig för Guds ögon; att hennes synder, som så jämmerligt plåga henne, aldrig skola tillräknas henne, o, då blir hon en ny menniska, då wämjes hon wid allt sitt eget, wid både sin fromhet och sin ofromhet; då blir Christus, Christus, endast Christus hennes allt i alla, både hennes rättfärdighet och hennes helgelse, ja, hennes lifs, hennes tankars medelpunkt; då älskar hon Honom och hans heliga wägar; då tager hon med nöje farwäl af sin förra werld, sitt förra wäsende i synd och fåfänga;, då will hon gerna följa sin Herre och tjena Honom i ewig rättfärdighet, oskuld och salighet; då har hon äfwen för den saken sitt hopp i Honom allena, förtroligt bedjande: Tag du, min Jesu kär, mitt hela hjerta, rensa mig du, döda du mitt kött.

Och si, detta är det, som både werkas uti oss och förebildas genom dopet — hwilket apostelen derföre kallar nya födelsens bad och den Helige Andes förnyelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar