fredag 7 juni 2013

"Jag vet, Herre, att människans väg icke står till henne, och det står i ingen mans makt, huru han skall vandra och styra sin gång." (Jer. 10:23)

Wid sådana ord hafwa wi intet annat råd än att antingen wakna öfwer, att Gud är mycket större än alla wåra tankar, att Han är oss obegriplig i sin makt och omsorg om oss, och att wi äro små blinda warelser, när det gäller att fatta Gud - antingen skola wi wakna och se detta, eller ock skola wi bortkasta allt Guds ord - ja, icke ens detta är nog, utan wi måste ock wara sådana dårar, som icke ens se, hwad hela den synliga skapelsen wisar, huru Gud är mäktig att sörja för sitt minsta kreatur; wi måste wara sådana dårar, om hwilka David säger: "De dårar säga i sitt hjerta: Det är ingen Gud."

Här torde någon inwända: "Det är sannt, allt, hwad oss händer, är af den trofaste Guden oss tillsändt, men blott så länge det icke rör, hwad som beror af menniskans egen frihet. Om jag sjelf genom min egenwilja och andra syndiga bewekelser fört mig i olycka, så får jag skylla mig sjelf och icke trösta mig med Guds förande."

Swar: Detta är i sig sjelft riktigt, men blir ofta orätt taget. Sannt är det, att Gud har lemnat oss en wiss betänklig frihet, hwarigenom wi kunna göra oss för tid och ewighet olyckliga, nemligen när wi fortfarande och uppsåtligt emotstå hans Ande. Men här äro således twenne ting att märka: det första, att om du ock genom synd och dårskap bragt dig i olycka, men likwäl nu kommit till ånger och en lydaktig ande, så att du will hädanefter följa Herrens råd, så är Guds nåd och faderliga huldhet så stor, att Han skall wända allt ditt onda till godo, alla din galenskaps följder till din tjenst; ty "dem, som dock nu hafwa Gud kär, måste allting tjena till det bästa". Gud wredgas icke ewinnerligen och träter icke till ewig tid. Han är en så nådefull Gud och Fader, att fastän man länge trotsat Honom, men en gång bättrar sig, Han sedan är oss lika huld, som om wi aldrig hade syndat.

Det war genom stor egenwilja Israel fick konungar, men Herren öfwergaf dem icke ändå, utan gjorde dem lika mycket godt sedan, fastän de måste mer lida. Paulus hade i sin otro warit en Christi fiende och förföljare, men Christus gjorde honom dock till den största apostel och gjorde till och med af sjelfwa den stora synden twenne goda ting, nemligen dels ett mäktigt krossmedel för apostelen sjelf och dels ett mäktigt tröstemedel för andra. Här se wi, hwad som nyss sades, att Gud kan ock wända wåra största fel och dårskap till wår tjenst, när wi blott en gång komma till bättring.

Ja, Luther anmärker, att Herren Gud också måste med sina heliga öfwa samma godhet wid deras felsteg; de förträffliga orden lyda sålunda: "Det är Guds werk och konst, att Han kan göra onda saker goda, när wi hafwa förderfwat och wårdslösat dem. Jag har i sanning ganska ofta owisligt och dåraktigt uträttat många ting, hwaröfwer jag sedan blifwit storligen förskräckt, och jag kunde icke se, huru jag sedan skulle blifwa lös från sådana saker, som genom min dårskap blifwit förderfwade, samt komma derifrån. Men då har Herren träffat en sådan wäg till att förbättra, hwad jag skadat, att det blifwit alldeles godt igen. Och så regerar Gud alla sina heliga, att de wäl kunna fela och göra något galet, men det ändå måste taga en god ända med dem, eller åtminstone utan stor skada aflöpa. Gud är en allsmäktig Skapare, som af intet gör allt derföre kan Han äfwen utaf ondt göra godt."

Ack! Gud är en trofast och huld Fader. Detta war det första, som borde märkas. Men det andra är, att den som fruktar, att han ock ännu på något sätt står emot Guds wilja, men har en ande, som suckar med ängslan: "Gud, förbarma dig! döda du min egenwilja och bringa mig på din wiljas wäg; bruka hellre, hwad bittert du will, blott jag blir rätteligen din och dig lydig" o. s. w., den har all rätt att trösta sig med Guds nådiga förande. Ty allt det motstånd mot Guds wilja, som någon sjelf med ängslan beklagar, och mot hwilket han anropar Guds allsmäktiga hjelp, det är intet annat än köttets hårda strid emot Anden; då är sinnet på Guds sida, och då är genast saken i Guds händer.

För ett sådant köttets motstånd, som blott desto mer drifver oss till Gud, blir ingen menniska olycklig; ty om kraften att slita banden, kraften att öfwerwinna köttet låge hos oss, då wore allt Guds ord falskt, hwilket säger, att detta aldrig ligger i wår makt. Men det kan wäl hända, att du endast genom mycket lidande skall så länge utpinas och dödas, tilldess den mäktiga egenwiljan afmattas, och du gifwer dig under Guds wilja, så att du börjar på allwar fly allt, hwad du ser, att Gud i sitt ord förbjuder. Går det åter twärtom så, att du börjar uppsöka några "de ogudaktigas råd", syndens ursäkter och förswar, för att bemantla ditt "inträde på de syndares wäg", då är sinnet fallet, då är du ense med dig sjelf om syndawägens följande, och då är motståndet mot Anden uppsåtligt. Då må du icke trösta dig med Guds förande, utan då går du din egen wäg till ofärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar