onsdag 13 februari 2013

"Bedröven icke Guds Helige Ande. (Ef. 4:30.)

Huru sker det, att man bedrövar och bortdriver Guds Helige Ande? I korthet sagt, sker det genom all slags olydnad emot den Helige Ande.

Han vill något, Han manar till något, och när du icke häruti vill lyda Honom, då bedrövar och bortdriver du Honom. Han vill verka syndakänsla, ånger, omsorg om bättring och förlikning med Gud; när du vänder dig bort från dessa viktiga föremål, icke aktar på hans röst, utan förströr de heliga intryck, Han verkar, icke söker att med ordet underhålla och föröka dem, icke fruktar att förlora dem, icke suckar till Gud om deras förökande, då föraktar och utsläcker du Anden. Han angriper och straffar någon synd hos dig och bjuder dig övergiva den; när du då icke vill lyda Honom, utan ännu vill hylla och behålla din synd, då bedrövar du Guds Helige Ande.

Ja, även när du väl will övergiva synden, men icke nu straxt; när du vill omvända dig till Herren, men icke ännu, så är detta en falskhet i din ande, ett föraktande av "den tiden, däruti du varder sökt", som kan göra, att Guds Ande måste lämna dig. Ja, även när du vill omvända och förbättra dig, men icke vill höra Herrens röst och följa den väg, Han föreskrivit, att du skall såsom en förtappad syndare först fly till Kristus, först tro och fröjdas, och sedan få starkhet i Herren — när du icke vill höra detta Guds viljas råd, utan strider emot utkorelsen, då bedrövar du hans Helige Ande. Och slutligen, när du väl vill följa detta Herrens råd, men icke vill bruka de medel, som Gud därtill givit oss, hans heliga ord, icke vill använda lediga stunder att läsa, höra och betrakta det, då "frestar du Gud och utsläcker Anden".

Märk väl denna sista punkt: Du vill bättra och omvända dig, men endast med eget arbete på ditt hjärta; du beder om Andens nåd och hjälp därtill, men brukar icke Andens medel — på det sättet skall du aldrig få, vad du begärt. Gud har aldrig lovat det. Nej, Gud har givit oss sitt ord, där vill Han möta oss, däri vill Han bo och verka, men icke utan ordet. Att hava tillgång till ordet, till kristliga lärare eller trosbröders umgänge m. m., men förakta dessa nådens medel och dock begära nåd till bättring och tro, det är att fresta Herren — likasom om någon begärde, att Gud skulle underhålla hans lekamliga liv, men ville icke äta, vad Gud därtill givit oss. Att du är syndig och svag, icke kan göra allt, vad Anden yrkar, det skall icke bortdriva Honom, det skall Han själv hjälpa. Det är skrymteri och uppsåtlig olydnad, som bortdriver Anden.

Men det är icke blott, då Guds Ande börjar sitt verk i själen, som man kan bedröva Honom; nej, även kristna, som redan äro "vordna delaktiga av den Helige Ande", äro ännu alltid i samma fara. Det var just till de trogna i Efesus, som redan voro "beseglade med den Helige Ande", Paulus skrev det ordet: Bedröven icke den Helige Ande. Och vad var det, som kunde bedröva Guds Ande? Svar: all synd bedrövar Guds Helige Ande, även den doldaste i ditt hjärta, såsom högmodiga tankar, onda begärelser, avund, falskhet m. m.

Men märk, att det är endast då, när man så avfaller invärtes, att man ock ursäktar och hyllar synden, som Guds Ande bortdrives. Där man själv straffar sin synd, lider, kämpar, suckar och beder emot den, där är Anden såsom en läkare i ett sjukhus, där Han väl på alla sidor är omgiven av sjukdomar, krämpor, sår och jämmer, men befinner sig dock just på sitt rätta ställe, där Han har sin egentliga verkningskrets. Därför kan Guds Ande mycket väl bo i en syndares hjärta, där det ännu är fullt med sjukdom, orenlighet, sår och etterbölder, jämmer och suckan. Vore det icke så, skulle icke en enda kristen behålla Guds Ande en dag.

Men vad som bortdriver Anden, det förklarar Herren själv, då Han säger: De låta icke min Ande straffa sig. Si, här är huvudpunkten. När en människa icke låter Guds Ande straffa sig, utan hyllar, ursäktar och försvarar sitt onda — det är detta, som så "bedrövar och förbittrar hans Helige Ande", att Han måste fly ifrån henne. De låta icke min Ande straffa sig. Detta sker icke blott då, när man uppenbarligen står emot ordets bestraffningar och säger: jag bryr mig icke därom, utan ock, när man kröker och vrider sig undan ordet och icke vill förstå det, som det lyder, då det angriper skötesynden; när man i ordet icke söker efter medel att undkomma sin synd, utan söker efter något stöd för dess bibehållande — när man således icke tänker övergiva eller undkomma synden, utan ärnar förbliva i henne. Detta heter att icke låta Guds Ande straffa sig.

Likaså när träldomsanden vill intaga hjärtat; om man då icke vill låta evangelii ord om nåden i Kristus råda, utan envist följer förnuftet och känslan, och gör oupphörliga invändningar emot evangelium, emot den barmhärtige Frälsaren, som ännu tillbjuder nåd — då bedrövar och förbittrar man hans Helige Ande. Och sedan i allmänhet, då man icke lyssnar till hans heliga maningar i hjärtat, när Han manar till ordets bruk, eller till enskild bön, eller till goda gärningar, när Han straffar för onda tankar, egenkärlek, självbehag, hat o. m. d. Allt detta bedrövar Guds Helige Ande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar