fredag 6 september 2013

"Du säger det; jag är en konung, därtill är jag född." (Joh. 18:37).

Jag är en konung, bekänner här Herren inför Pilatus. Och si, den av hela världen okände och föraktade Kristus skall omsider finnas vara en stor och mäktig konung, som har ett väldigt rike på jorden, som lägger alla folk och länder under sin spira. De blinda otrogna höra och sjunga därom, men se intet, förnimma intet därav, Kristi rike är för dem såsom en drömbild, ett intet, blott en inbillning hos några förvillade människor.

Men skåda dock, vilken utomordentlig makt det riket utövar i världen; se, huru alla folk och länder blivit alldeles omskapade, så snart Kristi evangelium blir rådande ibland dem; se, huru det utan svärdsmakt gör segrar midt ibland sina fientligaste motståndare; och sedan, huru ingen mänsklig makt kan bekämpa det, utan när denne konung hade åt sina fattiga vittnen blott givit den befallningen: "Gån ut i hela världen och prediken evangelium för alla kreatur", så gingo de — och frågade ingen kejsare om tillåtelse, utan trotsade alla kejsares strängaste förbud och våldsammaste motstånd; kejsarna hade mot Kristi rike ingen makt i alla sina rustkammare och pinoverktyg, alla bål och bilor och svärd blevo här vanmäktiga.

Kristi rike är ingen drömbild, såsom världen menar, då antalet av egentliga martyrer, vilka icke endast blivit andligt omskapade, utan ock velat lida de grymmaste marter för Kristi sak, är så stort, att det uppgår till flera millioner. Kristi rike är ingen drömbild, då t.ex. hela bibeln är översatt på över två hundrade särskilda tungomål o.s.v. Vår Herres Kristi rike är då ingen drömbild, då du kanske sett med dina ögon, att människor, som av ingen mänsklig makt eller konst kunde i hjärta och håg förändras från sitt köttsliga och ogudaktiga sinne, blivit endast genom Kristi evangelium så förvandlade, att den människa, som förut levde av idel fåfänglighet blott i jordiska tankar, ord och sysselsättningar ifrån morgon till kväll och dag från dag, har nu fått ett andligt sinne, hjärta och förstånd, så att hon med hjärtlig glädje och kärlek tänker och talar om Kristus och det, som tillhör Honom, och vill både med ord och gärningar tjäna Honom; och detta icke av något tvång, utan av sitt eget hjärtas innersta lust och håg.

Du har kanske med ögonen sett någon människa, som förut alltid var säker och nöjd med sig själv, men nu är beständigt missnöjd med sig och rädd för sitt hjärta, ägande all sin tröst endast i Kristus — att en människa, som förut var beständigt olycklig och missbelåten med både Gud och människor, nu fått en djup hjärtats frid och fröjd i sin Frälsare — eller att en människa, som förr aldrig brydde sig om sin nästas eviga väl eller ve, har nu en sådan kärlek, att hon oupphörligt tänker på, huru den och den själen skall bliva frälst o.s.v. Är icke allt sådant tecken av en stor, underlig makt, som kan så omskapa människors innersta väsende? Och stå icke sådana tecken uppenbara för våra ögon? Se då, vad Kristi rike är, och att Han verkligen är en konung — en stor och mäktig konung, som går fram med sin sak i trots av alla konungars motstånd och verkar sådant, som för alla människors makt och klokhet är omöjligt.

Men allt detta, som vi endels se med ögonen, är ju alldeles, vad vi kunna vänta av denne konungens person och väsende. Det kunde ju icke annorlunda vara, när vi betänka, vem denne konung egentligen är, samt att Han tidigt uppenbarat, att Han skulle på jorden verka ett sådant verk. "Därtill är jag född och är dertill kommen i världen", säger Han. Vem är Han? De orden, "kommen i världen", måste tagas i den betydelse, som de i hans mun verkligen ega, och som vi se i andra ställen av hans tal, t. ex. då Han sade: "Jag gick ut av Fadern och kom i världen, åter övergiver jag världen och går till Fadern." Uti Betlehem skulle den födas, "vilkens utgång har varit av begynnelsen och av evighet". Det är en konung, som var hos Fadern, förrän världen var skapad.

Tänk nu, skulle icke denne konung regera och hava ett stort och mäktigt rike! Sådant var ock genom hela gamla testamentet förutsagt. Så talar Fadern till Sonen: "Äska av mig, så vill jag giva dig hedningarna till arv och världens ändar till egendom." Och åter: "Det är en ringa ting, att du är min tjänare till att upprätta Jakobs släkter och igenföra det förskingrade i Israel; utan jag har ock gjort dig till hedningarnas ljus, att du skall vara min salighet intill världens ända." "Hans herradöme skall varda stort, och på friden ingen ände." Så framställes Han ock i Daniels syn, nämligen först såsom en människas Son, som kom i skyn, och sedan säges: "Honom gav Han välde, ära och rike, att alla land och folk och tungomål skulle tjäna Honom; hans välde är evigt, det icke förgås, och hans rike har ingen ände." Därför framställes Han ock i Uppb. 19 såsom en konung, på vilkens huvud äro många kronor, och på vilkens kläder och länd var ett namn skrivet alltså: honung över alla konungar och Herre över alla herrar.

Konung är du visst,
Herre Jesus Krist,
om du bär en törnekrona
eller högt i himlen tronar.
Herre Jesus Krist,
Konung är du visst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar